นายศักดา จันทร์กลั่น ครูสาขาเคมี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ

นายศักดา จันทร์กลั่น ครูสาขาเคมี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ ชื่อผลงาน การไทเทรตกรด-เบส (Acid-base titration)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี