นิเทศ ติดตามผลการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมชี้แจงภารกิจในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีให้ทราบ พร้อมชื่นชมความตั้งใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี