นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนคงคาราม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนคงคาราม พบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลได้ดี สามารถเป็นมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น การตรวจสอบการมาเรียน เข้าเรียน ขาดเรียน ติดต่อและติดตามนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดี และบริหารจัดการตามนโยบาย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดีเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี