นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนบางจานวิทยา

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนบางจานวิทยา พบว่า โรงเรียนได้มีการวางแผน เตรียมพร้อมและสามารถบริหารจัดการงานของโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนทางไกลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดี และบริหารจัดการตามนโยบาย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี