นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายสุเทพ โตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา พบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลได้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความน่าสนใจ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ดำเนินงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี และบริหารจัดการตามนโยบาย สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี