นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยงและ นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา พบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เนตให้แก่ครูรมสอนทุกคน มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่ระดับครูผู้สอนจนถึงระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกอาทิตย์ เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี