นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ และนางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตราชนิเวศมฤคทายวัน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี