นิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพม.พบ เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา พบว่ามีการบริหารและจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี