นิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต พบว่ามีการบริหารและจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ