บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 โดยมีครูผู้สอนโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี) และโรงเรียนปลายทาง (โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก) เข้ารับการอบรม ณ แก่งศิลป์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพเพิมเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี