ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี