ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-๑๙”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดทราบ เพื่อร่วมส่ง ผลงานเรียงความ ในหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-๑๙” เข้าร่วมประกวดตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภา Young Praliamentarian ร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) และสหภาพรัฐสภา (IPU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (Internationnal Day of Democarcy)”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี