ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ชื่อเรื่อง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี