ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑/๑) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑/๑) ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รอบทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี