ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ “เปิดสวิตช์ พลเมืองรุ่นใหม่

สำนักงาน กกต.โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
>>>เชิญชวนสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip)
หัวข้อ “เปิดสวิตช์ พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” ในนามสถานศึกษาละ 1 ชิ้นงาน
— ความยาวไม่ต่ำกว่า 45 วินาที —- แต่ไม่เกิน 90 วินาที
ชิงเงินรางวัลกว่า 79,000 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี