ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ารประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการออมเงินในอนาคต และปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี