ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในสาขาภาวะผู้นำชุมชน
และสาขาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลกระแสชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี