ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อขยายโอกาสและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี