ประชาสัมพันธ์รายการ “เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน”

ขอประชาสัมพันธ์รายการ “เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน” ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงประจักษ์สามารถเป็นต้นแบบสำหรับการเผยแพร่ รวมทั้งเป็นการยกระดับความเข้มแข็งในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำรายการ “เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน” ผ่านช่องทาง Facebook Live ของสถาบันภาษาไทยซึ่งมีกำหนดจัดรายการขึ้นในวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ เวลา 10.00 – 10.45 น. โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวรายการดังกล่าวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 09.45 น. ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (video conference) จึงขอเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับชมรายการ เพื่อรับทราบแนวคิดและเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อันจะนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี