ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดสอนรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยคุณสมบัติของผู้เรียนในระบบนี้ได้แก่ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยเป็นการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี