ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”

เชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษาชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
เข้าร่วมโครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี