ประชาสัมพันธ์โครงการรณณรงค์ป้องกันความพิการ ประกวดคลิปวีดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่ หัวดี” (ครังที่ ๒)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ เกิดความพิการ โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเกิดจากการโดยสารหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ รณณรงค์การป้องกันความพิการของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอให้สถานศึกษาส่งคลิปวีดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี ” (ครั้งที่ ๒) เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อกในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ – ๖ ขวบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็กตั้งแต่ครั้งแรกที่โดยสารและฝึกหัดขับขี่รถจักรยายยนต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี