ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการฯ ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ ๙๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทางเว็บไซด์ฯ ในวันที่ ๑๙- ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี