ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษาและอาชีพ ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดพัฒนาการเกิดนวัตกรรมแบบใหม่เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี