ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรียยเนื่องด้วยโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี นำวาระเข้าเพื่อพิจารณาขออนุญาต จ่ายเงินให้ผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี `

ภาพ:ข่าว/ เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

https://drive.google.com/drive/folders/17zcQf9nsjElcVlVUpM_XDwY7qF1k8Ljt?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี