ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. นางสาวณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี