ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มพัฒนาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี