ประชุมการขับเคลื่อนสร้างกลไกการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างจริงจัง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสร้างกลไกการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างจริงจัง พร้อมด้วย นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพม.เพชรบุรี และศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษา และมุ่งเน้นพัฒนาระบบในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพวะที่ดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ซึ่งเป็นการประชุมพร้อมกันในทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกสถานศึกษา ทั่วประเทศ โดยมีนางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี