ประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี