ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ของงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๗ หมวด คือ หมวด ๑ การนำองค์การ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิผล
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี