ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ. สพม.เพชรบุรี และ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ. สพม.เพชรบุรี รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ผอ.กลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ในงบดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wMdkUD87URv8FVSB7


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี