ประชุมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจและงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ลอดเวลา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
รองผอ.สพม.เพชรบุรี ประธานประชุมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจและงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี