ประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบนายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ น.ส.สนันทา ลอยเลิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นายธีร์ ภวังคนันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี