ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด 

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและในจังหวัดให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : นางสุพิชชา แสนสวย / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี