ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย
นางสาวณัฐฺฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…ซึ่งในการอบรมมีการชี้แจงเรื่องระบบ OBEC CONTENT CENTER และแนะนำระบบการดำเนินการ Authoring Tools ,
EPub Reader ทีมวิทยากรบรรยายโดย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย และนายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี
โดยมี นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพม.เพชรบุรี
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์