ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ 179/2565
…โดยมีกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กิจกรรมทบทวนแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) และ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมี นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี