ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Z00M

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา
ทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Z00M เพื่อจัดทำโครงการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 8 จุดเน้น และทบทวนข้อมูลโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายที่กำหนดไว้เดิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี