ประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดกรองสถานศึกษาทุกขนาดที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นผู้รับผิดโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์