ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6

วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม ฯ รวมทั้งบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีได้รับการจัดสรร จำนวน 2 ทุน โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และพิจารณาตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางอาทิตยา ปรีชากร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี