ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ ๑ โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี