ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี