ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี ความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี