ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ผอ.กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวประชุม ทิมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี