ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITAสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITAสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITAสถานศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี