ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่รับจัดสรรเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. 2565 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองรับการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี