ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่รับจัดสรรเพิ่มเติมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. 2565 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาตอนปลายกิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองรับการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี