ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามแบบคำขอฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Facebook

ภาพ/ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี