ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่รับจัดสรรเพิ่มเติมตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาตอนปลายกิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองรับการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี