ประชุมคณะกรรมการโครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการโครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา คณะครูรร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ครูรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และครูรร.คงคาราม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนห่างไกลยาเสพติดให้เกิดความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพ และความปลอดภัยจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคม รวมทั้งการคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยผู้เข้าโครงการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ การประกวดเรียงความ การประกวดร้อยกรอง การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี