ประชุมคณะนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้จัดประชุมคณะนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทั้งในระดับสหวิทยาเขตและในภาพรวมของสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาามัธยมศึกษาเพชรบุรี

: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี